Ako odstúpiť od kúpnej zmluvy

Podmienky vrátenia tovaru:

  1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (napr. matrace a chrániče matraca, vankúše, prikrývky a posteľné obliečky a pod) a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
  2. Ak nejde o prípad uvedený v predchádzajúcom odseku alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odseku 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatie tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.
  3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto čl. VOP sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
  4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto čl. VOP obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodol inak Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
  5. Kupujúci berie na vedomie, že nárok na úhradu škody vzniknutej na vrátenom tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  6. Predávajúci spoločne s kúpnou cenou vráti kupujúcemu aj dopravné za dopravu tovaru kupujúcemu, a to vo výške najlacnejšieho druhu dopravy uvedeného na e-shope predávajúceho ku dňu objednávky; s výnimkou poplatku za dobierku vo výške 1,99 EUR, ktorý sa nevracia. Náklady na dopravný tovar zo strany kupujúceho pri odstúpení od zmluvy si kupujúci hradí sám a nie je oprávnený požadovať ich vrátenie od predávajúceho.
  7. Vo všetkých prípadoch odstúpenia podľa tohto odseku ďalej kupujúci výslovne berie na vedomie, že platby za montáž či výnos tovaru nie sú súčasťou dopravného a nebudú kupujúcemu vrátené.
  8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
  9. V prípade, že kupujúci tovar kupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, ustanovenia tohto článku VOP sa nepoužijú (teda v takom prípade kupujúci právo na odstúpenie podľa tohto článku VOP nemá).

Formular pro odstoupeni 2023 SK

Formular pro reklamaci 2023 SK